Sedmero věšteckých umění - www.magick.cz
Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník

Okultní obchod

Novinky - prosím čtěte!

Sedmero věšteckých umění

   Obsah:
      Úvod
      Numerologie
      Výklad z karet
      Chiromantie
      První pohled
      Geomantie
      Tarot
      Křišťálová koule
      Dodatky
      Doslov
Objednat knihu

Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

webmaster&skripts:
Ro.
Chiromantie

Metoda pro komplexní analýzu osobnosti

Ač jsem v tomto oboru laik, považuji jej za velmi vhodný pro analytickou práci s osobností. Samozřejmě i u výkladu z ruky existuje mnoho způsobů interpretace rozpoznaných znaků. Mnohé jsou trošku pouťo-vé, mnohé mají vysokou úroveň. Přečtěte či naučte se teď tu podobu, kterou praktikuje moje kolegyně Hana Tintallo, které tímto děkuji za přípravu podkladů i za faktické připomínky k již napsané kapitole.

      Na počátku byla stvořena jedna jediná bytost, nebeský člověk, v naší kultuře známá jako Adam. Tato bytost v sobě zahrnovala celý svět v jeho nad-zemské podobě. Až teprve v okamžiku, kdy nebeský člověk pojedl ovoce ze Stromu Poznání, roztříštila se jeho původní jednota na bezpočet kous-ků. Tak vznikl svět náš, pozemský, hmotný, tak jak jej znáte. Každá jeho část je drobečkem původního Adama, a tak všechny manifestované skutečnosti mají vzájemnou souvislost. Člověk je svět a svět je člověk. Co a jak souvisí, lze rozeznat prostřednictvím tzv. přirozených signatur. Zjednodušeně řečeno se podobné vztahuje k podobnému, jeden přítomný rys určité skupiny za sebou skrývá všechny ostatní rysy téže skupiny.

      Z nauky o přirozených signaturách čerpají např. frenologie, fyziognomika nebo ceremoniální magie. Vy se budete zabývat chiromantií, tedy naukou a uměním poznat člověka dle podoby a znaků ruky. Chiromantie vychází z takových signatur, které vznikají jako viditelná stopa vyzařování lidské aury.

      Signatury jsou tradičně rozdělené dle planetárních vlivů a podle planet se také jmenují. Obecně platí, že planetární vliv se uplatňuje nejdříve v úrovni nad-zemské, pak sestupuje do úrovně duševní a nakonec do nám známého hmotného světa. Základních planetárních vlivů je sedm a tento počet vy-chází z vnitřního vztahu mezi jedničkou - symbolem původní jednoty - a sedmičkou, číslem mnohosti. V moderní době byly přidány další tři planetární vlivy, které popisují oblasti nevědomých sil. Planetární rozdělení signatur má všeobecnou platnost a proto lze znalosti získané chiromantií uvést do vztahu se znalostmi astrologie, hermetické přírodovědy a dalších.

      Slunce je aktivní mužskou sílou a nejvyšším vědomím, duchem, označuje tvořivost, poznání, vztah sama k sobě, pravdivost a rozvoj pravého Já. Luna je základní ženskou silou a symbolem nevědomí, duší, popisuje plodnost, vztah k druhým, hledání a klam. Merkur vyjadřuje sjednocení obou pro-tikladných sil, proto je planetou spojení, myšlení a vědomostí užitých v praxi. Venuše je ženskou silou v projeveném a tím i méně obecném významu než Luna, proto označuje především vztahy k druhým, klid, lásku a toleranci anebo ženskou stránku povahy každého člověka. Mars je mužskou silou v projeveném a tím i méně obecném významu než Slunce, proto popisuje především vztah sám k sobě, dominanci, bojovnost a sebeprosazení anebo mužskou stránku povahy každého člověka. Jupiter vyjadřuje autoritu ve smyslu pomoci, je vyjádřením příčiny a následku jako obrazu osudu, popisuje touhu po dominanci a znalostech. Saturn je podobou autority v jejím omezujícím smyslu, ukazuje, kde je nutno hledat nové hranice či jiný výraz. Uran je spodobněním Merkura na nevědomé úrovni a vyjadřuje tak obecné vztahy k druhým, prudký vývoj a revoluce, z něj pramení nové nápady a náhlé změny. Neptun je spodobněním Venuše na nevědomé úrovni a jím je popsán především kořen ženských sil, oblast vcítění, intuice a práce s nevědomím vůbec. Pluto je spodobněním Marse na nevědomé úrovni a před-stavuje tak kořen mužských sil, především agresivitu a náhlá hnutí mysli.

      Ruka představuje syntézu celého lidského života. Základní čáry na rukou má již osm týdnů sta-ré embryo a další čáry postupně přibývají a mění se v průběhu celého života. Pozorování rukou by mělo být co možná nejkomplexnější, aby ani jeden znak nebyl příliš zdůrazněný či přeceněný. Vždy jde o celek, o gesta ruky, její čáry, pahorky, tvar.strana:
1I2I3